+48.914189915

Informacje w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych jest Matek Aneta Wojtala z siedzibą ul. Króla Władysława Jagiełły 10, 72-100 Goleniów, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 8561105864. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: okna@matek.szczecin.pl Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres Administratora z dopiskiem: "Ochrona Danych Osobowych" oraz osobiście w siedzibie administratora.

 2. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  • wykonania zawartej z Administratorem umowy, jak również podjęcia na Twoje żądanie działań przed jej zawarciem, w szczególności udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące świadczonych usług i towarów, aż do czasu zakończenia umowy,
  • marketingu bezpośredniego - do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
  • finansowo-księgowych - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
  • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
  • prowadzenia procesów reklamacyjnych.
 3. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: okna@matek.szczecin.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

 5. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednakże brak podania danych będzie przeszkodą do zawarcia umowy oraz świadczenia przez nas usług.